Zoek
Toon prijzen inclusief BTW
Alle categorieën
  Menu Sluiten

  Gebruiksvoorwaarden

  Algemene gebruiksvoorwaarden Dybaco Bv

   

  Artikel 1 - Toepasselijkheid

   

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


  'Dybaco bv'
  Dybaco bv, tevens handelend onder de handelsnaam: Dhz-proshop.be

  'Koper'
  Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dybaco in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.

  'Producten'
  Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

  'Website'
  De volgende website, die door Dybaco bv beheerd wordt: Dhz-proshop.be

   

  Artikel 2 - Identiteit van de verkoper

   

  Wie zijn wij:
  Dybaco Bv
  Heizijde 223
  2300 Turnhout
  België
  E-mail adres: info@dhz-proshop.be
  Telefoonnummer: 0493 04 98 06
  Btw-nummer: BE 0541 329 878
  Ondernemingsnummer: BE 0541 329 878

   

  Artikel 3 - Gelding en aanvaarding van deze voorwaarden

   

  De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen Dybaco bv en haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.
  Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden.
  Deze laatste binden ons slechts wanneer Dybaco bv ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard.
  Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst aanvaard zouden hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de klant.
  De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de klant vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ons.

   

  Artikel 4 - Voorstellen en bestellingen

   

  1. Al onze voorstellen en prijslijsten zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij ons in geen geval verbinden.
  Ook prijzen vermeld op de internetsite van Dybaco bv of zijn websites gelden niet als een offerte. Onze prijzen kunnen gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht.

  2. Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt Dybaco bv slechts na schriftelijke bevestiging ervan.
  Ook elektronische bestellingen van de klant dienen door Dybaco bv steeds bevestigd te worden om verbindend te zijn.

  3. Dybaco bv of zijn websites behoudt zich het recht om te allen tijde voor de levering van de goederen de verkoopprijzen aan te passen in functie van de wijzigingen in de kostprijzen of de koersschommelingen van de vreemde valuta; dit recht blijft onverkort van toepassing ook als de orderbevestiging van Dybaco bv of zijn websites een andere verkoopprijs vermeldt.
  In voorkomend geval behoudt de klant het recht om binnen de 8 dagen na kennisgeving ervan de bestelling aan de nieuwe prijs te annuleren.

  4. Dybaco bv of zijn websites behoudt zich het recht voor om een administratieve kost van minimum 6,00 euro per wijziging aan te rekenen op elke bestelling waaraan een klant wijzigingen wenst aan te brengen en die reeds door Dybaco bv of zijn websites verwerkt zijn.
  Deze wijziging kan gaan om een prijsverlaging welke een verkoper aan een klant toestaat in het kader van een speciale verkoop actie en welke de klant laattijdig aan Dybaco bv of zijn websites meld, een toevoeging van lijnen aan een bestelling, een wijziging van het aantal bestelde eenheden, een wijziging van product, enz.

  5. Dybaco bv of zijn websites kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad, het uitblijven van leveringen door de leveranciers van Dybaco bv of zijn websites, het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. 
  Deze opsomming is niet beperkend.

  6. Dybaco bv of zijn websites is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen, maar zal het zich niet nalaten zich in te zetten als verduidelijking van de omstandigheden.

  7. De vermelde prijzen betreffen enkel de goederen aangeboden op de website.
  Eventuele bijkomende kosten, verpakkingen en belastingen worden bij het beeindigen van de bestelling weer gegeven en aanvaard bij het bevestigen van de bestelling.
  De vervoerskosten zijn ten laste van de klant tenzij het anders beschreven staat.

  8. Dybaco bv of zijn websites biedt de klant de mogelijkheid om bestellingen via de webshop te plaatsen.
  Telefonische bestellingen worden opgenomen, maar zullen nooit als bestelling worden beschouwd zonder tegenbericht van bevestiging.

  9. Bij het plaatsen van een bestelling bij Dybaco bv of zijn websites dient de klant zichzelf te identificeren, en wordt de klant door Dybaco bv of zijn websites geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door Dybaco bv of zijn websites wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) e-mail adres, klantnaam, klantnummer, eventueel btw-nummer en andere vormen van identificatie, waaronder een wachtwoord of andere code (hierna samengevoegd genoemd “Klantidentificatie”).
  Het opgegeven e-mail adres dient bestaand en persoonlijk te zijn en mag enkel gebruikt worden door de rechthebbende.
  Een bestelling die elektronisch wordt geplaatst en waarin de klantidentificatie genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de klant ondertekende inkooporder.
  Dybaco bv of zijn websites kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de klant zijn overgezonden met gebruik van de juiste klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
  Dybaco bv of zijn websites is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de bestelling, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.

  10. Dybaco bv of zijn websites is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van bestellingen die werden geplaatst met gebruik van de klantidentificatie van een klant.
  Dybaco bv is bijgevolg gerechtigd om aan de klant wiens klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en door deze klant betaald te worden met betrekking tot de bestellingen geplaatst met zijn klantidentificatie.
  De klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Dybaco bv of zijn websites toegekende klantidentificatie.
  In geval van verlies of misbruik van de klantidentificatie ten gevolge waarvan Dybaco bv of zijn websites schade lijdt, dient de Klant Dybaco bv hiervoor schadeloos te stellen.
  De klant dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt.
  In het bijzonder dient de klant bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de klantidentificatie, Dybaco bv of zijn websites onmiddellijk nadat de klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.
  Dybaco bv of zijn websites draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ontstane schade in de periode tussen het verlies/misbruik en de aangifte ervan door de klant.

  11. Teruggavebeleid voor B2B aankopen
  Dit beleid is specifiek van toepassing op alle Business-to-Business (B2B) transacties.
  Klanten die goederen aankopen in een B2B-context hebben geen recht op teruggave van deze goederen, tenzij anders overeengekomen in een aparte overeenkomst.
  Eventuele uitzonderingen op dit beleid kunnen alleen van kracht zijn indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen tussen Dybaco bv of zijn websites en de klant.
  Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zich bewust te zijn van dit teruggavebeleid alvorens een aankoop te doen. Door een B2B-aankoop te doen bij Dybaco bv of zijn websites, erkent de klant dit en gaat hiermee akkoord.

   

  Artikel 5 - Product afbeeldingen en productinformatie

   

  De afbeeldingen van producten op onze website worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, maar er kunnen variaties zijn in kleur, textuur of andere eigenschappen als gevolg van de verlichting, de schermresolutie van de bezoeker en andere factoren. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de productinformatie op onze website zo volledig mogelijk en nauwkeurig is, maar er kunnen fouten of weglatingen zijn. Wij raden onze klanten aan om vragen te stellen over producten voordat ze een aankoop doen om ervoor te zorgen dat ze de juiste informatie hebben.
  Onze klanten begrijpen dat afbeeldingen en productinformatie op onze website kunnen afwijken van het werkelijke product en dat deze informatie slechts ter illustratie dient. Onze klanten kunnen hierdoor geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen of productinformatie op onze website. Wij doen ons best om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, maar het is de verantwoordelijkheid van onze klanten om de juiste informatie te verkrijgen over producten voordat zij een aankoop doen.
  Indien de afwijking tussen de afbeeldingen of productinformatie op onze website en het werkelijke product zeer groot is, kunnen onze klanten contact met ons opnemen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Wij zullen dan ons best doen om tot een oplossing te komen. Echter, onze klanten begrijpen dat zij zich niet kunnen beroepen op annulatie van de order vanwege afwijkingen tussen de afbeeldingen of productinformatie op onze website en het werkelijke product.
  Alle afbeeldingen en informatie op onze website zijn eigendom van ons of onze leveranciers en zijn beschermd door auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten. Door het bezoeken van onze website krijgen onze klanten geen rechten om deze afbeeldingen of informatie te kopiëren of te gebruiken zonder onze toestemming.
  Als onze klanten afbeeldingen of informatie van onze website willen gebruiken, moeten zij ons hiervoor om toestemming vragen. Wij behouden ons het recht om onze toestemming naar eigen goeddunken te verlenen of te weigeren.
  Door gebruik te maken van onze website stemmen onze klanten ermee in om de afbeeldingen en informatie op onze website alleen te gebruiken voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door ons.
  Het is belangrijk om op te merken dat deze aanvulling niet bedoeld is om de wettelijke rechten van consumenten te beperken, maar om duidelijkheid te verschaffen over de verantwoordelijkheid van klanten om de juiste informatie over producten te verkrijgen voordat zij een aankoop doen.

   

  Artikel 6 - Verbintenissen

   

  Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelde en bedienden hebben geen recht om de vennootschap op welke wijze ook te verbinden.
  Bestellingen of opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een afgevaardigd bestuurder of een persoon van Dybaco bv die daartoe gemachtigd is.
  Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren, waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.

   

  Artikel 7 - Leveringstermijnen

   

  De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend.
  Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  Van voorgaande bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen.
  Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welk gedeeltelijke verkopen uitmaken.
  De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering van betaling tot de geleverde goederen niet rechtvaardigen.

   

  Artikel 8 - Overdracht van eigendom en risico

   

  De geleverde goederen blijven eigendom van Dybaco bv tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding.
  De klant zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde goederen of materiaal indien de hiervoor in artikel 5 omschreven betalingen aan Dybaco bv niet zijn voldaan.
  Meer bepaald zal de klant de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren.
  De klant zal Dybaco bv of of zijn websites verwittigen indien de goederen en materialen geplaatst worden in een ruimte die door de klant wordt gehuurd en zal desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekend maken.
  Op straffe van schadevergoeding zal de klant Dybaco bv bij aangetekend schrijven verwittigen van elk beslag dat door een derde uitgevoerd wordt.
  De klant verbindt er zich toe Dybaco bv in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen terug in bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de goederen.
  De naam van de derde verwerver moet onmiddellijk per aangetekend schrijven aan Dybaco bv meegedeeld worden.
  Onze goederen worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze magazijnen.
  Levering geschiedt op risico van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen, zelfs in geval van verkoop van "franco" levering.
  Voor leveringen aan derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de klant. De klant verbindt zich ertoe onze goederen te komen halen of te aanvaarden, uiterlijk binnen de vijf dagen vanaf het ogenblik dat hij op de hoogte werd gebracht dat de goederen te zijner beschikking zijn.
  Na het verstrijken van de termijn behoud Dybaco bv het recht om huurgelden aan te rekenen per opgenomen m2.

   

  Artikel 9 - Klachten

   

  Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen. Dit omvat ook erkenning van het feit dat, ondanks onze continue kwaliteitsborging, er een inherente mogelijkheid bestaat van lichte afwijkingen in de hoeveelheid en kwaliteit van algemene bevestigingsmaterialen, zoals schroeven, bouten en moeren. Deze afwijkingen kunnen zowel een kleine variatie in de aangegeven hoeveelheid inhouden als de aanwezigheid van bevestigingsmaterialen die niet geheel voldoen aan de productiespecificaties en dit in in een percentage van 2%. Dergelijke afwijkingen worden beschouwd als aanvaardbaar en binnen normale commerciële toleranties. In deze gevallen is Dybaco bv of zijn websites niet gehouden tot terugbetaling, vervanging of enige andere vorm van compensatie of schadevergoedigingen.

  Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen, inclusief bovengenoemde afwijkingen in bevestigingsmaterialen, dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen zeven dagen na ontvangst, met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hieraan, van de verzendingsnota. Na het verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden.

  De eventuele terugzending van goederen zal slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke bevestiging van Dybaco bv of zijn websites, onder de voorwaarde dat de levering van de betreffende goederen heeft plaatsgevonden binnen een termijn van 14 dagen voor de retouraanvraag. Specifieke bestelde en niet courante goederen kunnen nooit teruggeleverd worden aan Dybaco bv of zijn websites. Indien Dybaco bv of zijn websites toestaan dat goederen kunnen worden teruggestuurd, zal de klantendienst van Dybaco bv aan de klant een retournummer (RMA) toekennen, geldig voor een termijn van 10 dagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende deze termijn dienen de goederen bij Dybaco bv te worden afgeleverd, waarbij het retournummer duidelijk op de bijgevoegde transportdocumenten vermeld moet worden. Enkel goederen in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking kunnen worden teruggestuurd.

  De klant draagt alle verantwoordelijkheid en risico inzake de producten in het kader van hun terugzending. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Dybaco bv of zijn websites, worden de terugzendingskosten gedragen door de klant en heeft Dybaco bv het recht om een restocking & handling fee ten bedrage van minimaal 15% van de aangekochte goederen aan te rekenen aan de klant. De restocking en handling fee is niet van toepassing bij het retour sturen binnen de wettelijke termijn van 14 dagen. Bij betwisting van de levering, in geval van niet-levering, onvolledige levering, enz. is de klant gerechtigd het bewijs van levering (POD, Proof of Delivery) op te vragen binnen 2 maanden na bevestiging van de bestelling. Eens deze termijn verstreken is, kan de effectieve levering van de goederen niet meer in vraag gesteld worden. Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen 7 dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen.

   

  Artikel 10 - Waarborg

   

  Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant.
  De aansprakelijkheid van Dybaco bv of zijn websites in het kader van deze waarborg is in elk geval beperkt tot het bedrag dat Dybaco bv zelf in vrijwaring kan bekomen van haar eigen leverancier.
  Voor wat betreft verborgen gebreken die Dybaco bv zelf niet kent of gekend heeft, is Dybaco bv tot geen enkele vrijwaring gehouden.
  Dybaco bv of zijn websites is in ieder geval niet gehouden aan de klant of aan derden een schadevergoeding te betalen, daarin uitdrukkelijk begrepen een vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (b.v. voortvloeiend of voort te vloeien uit een beschadiging of verlies van gegevens geregistreerd door de gebruiker), winstderving, schade aan goederen of schade aan personen, onder meer indien de goederen of materialen werden bewerkt of gewijzigd indien de aanwijzingen van Dybaco bv of haar vertegenwoordigers niet correct werden nageleefd, indien de goederen of materialen op een ongepaste manier werden gebruikt of gehanteerd, indien de goederen niet werden gebruikt in overeenstemming met hun bestemming of wanneer de schade het gevolg is van een fout of onvoorzichtigheid van de klant.
  Een eventuele doorverkoop door de klant van de geleverde goederen of materialen kan geen enkele verzwaring van de aansprakelijkheid van Dybaco bv met zich mee brengen.
  De klant vrijwaart Dybaco bv of zijn websites voor alle gevolgen van de aanspraken die zijn eigen koper tegen Dybaco bv zou kunnen richten en die de perken van de aanspraken zouden overschrijden die de klant zelf tegen Dybaco bv of zijn websites zou kunnen laten gelden.

   

  Artikel 11 - Betalingsvoorwaarden

   

  Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald.
  Het voorschot door de klant gestort, komt in mindering op de bestelprijs.
  Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijk zetel, contant, netto en zonder korting of 15 dagen na de levering voor de aangenomen klanten.
  In geval van vertraging of laattijdigheid met een maximum van 60 dagen na factuur datum zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 13% op jaarbasis verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 125 euro kan bedragen.
  Elke betaling wordt door Dybaco bv aangerekend op de oudste openstaande factuur.
  De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.
  Bovendien behoudt Dybaco bv zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten.
  In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal hij een schadevergoeding betalen van minstens 30% van de totale prijs.
  Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden indien de schade groter is dan 30%.
  Het totaal aan openstaande sommen kan maximaal vijfduizend euro (5000€) bedragen, alle bijkomende bestellingen worden opgeschort tot na het volstorten van het volledige openstaande saldo.
  Uitzonderingen hierop kunnen schriftelijk worden aangevraagd en gelden pas na goedkeuring na schriftelijke bevestiging door Dybaco bv.
  De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkingstelling van de geleverde goederen.

   

  Artikel 12 - Solidariteit

   

  Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

   

  Artikel 13 - Uitdrukkelijk ontbinding beding

   

  Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen van huidig artikel een uitdrukkelijk ontbindend beding uitmaken.
  Onverminderd haar recht op schadevergoeding, behoudt Dybaco bv zich het recht voor dit contract te allen tijde te ontbinden of te verbreken zonder aanmaning noch vergoeding, bij de niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt.

   

  Artikel 14 - Uitvoerbeperkingen

   

  De klant verbindt er zich toe de wettelijke voorwaarden van controle op uitvoer zoals opgelegd door de Verenigde Staten, evenals de wetten van de Europese Unie en haar lidstaten in deze materie, te respecteren.
  In het geval van uitvoer van bepaalde goederen buiten de Europese Unie, heeft de klant de verplichting om voorafgaand een schriftelijke toelating van de producent te bekomen.
  Bij inbreuk op deze clausule, zal de klant Dybaco bv vergoeden voor hieruit voortvloeiende schade, kosten, en uitgaven.

   

  Artikel 15 - Milieu

   

  Dybaco bv of zijn websites kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen in het kader van milieuwetgeving van de klant.
  Kosten opgelegd in het kader van milieuwetgeving, waaronder wetgeving inzake verpakkingen, de terugname van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en milieutaks op batterijen, maken geen deel uit van de verkoopprijs.
  Dybaco bv of zijn websites heeft het recht om kosten in het kader van deze en andere milieuwetgeving, indien toepasselijk, afzonderlijk te factureren aan de klant.

   

  Artikel 16: Klantbeoordelingen en Gegevensdeling

   

  Klantbeoordelingen: Wij waarderen de mening van onze klanten en streven ernaar om voortdurend onze diensten en producten te verbeteren. Daarom nodigen wij klanten uit om hun ervaring met onze diensten te delen door middel van klantbeoordelingen.

  Gegevensdeling met Kiyoh: Om deze klantbeoordelingen te faciliteren, delen wij bepaalde persoonsgegevens van klanten die een bestelling hebben geplaatst met Kiyoh, een onafhankelijk reviewplatform. Deze gegevens kunnen uw naam en e-mailadres omvatten, en worden uitsluitend gebruikt om u uit te nodigen om een review achter te laten.

  Toestemming: Door een bestelling te plaatsen op onze website, geeft u toestemming voor deze gegevensdeling. Kiyoh verwerkt uw gegevens in overeenstemming met hun eigen privacybeleid en de relevante wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

   

  Artikel 17 - Exclusieve bevoegdheid – Toepasselijk recht

   

  Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard ieder geschil tussen de klant en Dybaco bv of zijn websites, deze wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
  Algemene Voorwaarden Dybaco Bv, 10 november 2023

  Chat